Ettevõtlusele suunatud taotlusvoor

PRIA juhendamisteenus LEADER projektitoetuse taotlejatele

Kohalike kogukondade arenguks suunatud LEADER toetuste taotlejatel on võimalik 19. veebruarist 8. märtsini kasutada uue teenusena juhendamist, mis aitab kliente taotluse esitamisel ning toob nende võimalused paremini esile. PRIA juhendamisteenus ei ole taotlejatele kohustuslik, kõik vajalikud dokumendid võib kokku panna ka iseseisvalt või kasutada konsulendi abi. Tegemist on hea lisavõimalusega, mis annab taotlejale kindlustunnet.

Juhendamisele pöördumiseks tuleb esmalt broneerida aeg PRIA kodulehe kaudu (teenuse valiku rippmenüüst tuleb valida „LEADER toetuse taotluse täitmise juhendamine“), broneerimine on juba avatud ning palume juhendamisele pöörduda aegsasti. Taotleja saab otsustada, kas soovib juhendamist telefoni teel, veebi teel või silmast silma kohtumise käigus Järvamaa teenindusbüroos Paides. Rohkem teavet leiab PRIA kodulehe infokeskusest.

Kuigi töö taotlustega ja nende hindamisega toimub eeskätt kogukonnakeskselt ning PRIA on loonud taotluste esitamiseks tehnilised võimalused, saab PRIA lisaks pakkuda toetuste huvilistele ka väärtuslikku kõrvalpilku. PRIA töötajatel on ülevaade kogu toetuse taotlemise protsessist ehk elukaarest. Selle väärtusliku teadmise põhjal saab ette näha võimalikke murekohti, millele juhendaja saab kliendi tähelepanu juhtida – koos saab üle vaadata taotlusel esitatavad andmed ning vajalikud dokumendid. Juhendamisteenus on osa PRIA uuest kliendistrateegiast, seega on teenuse kasutajate tagasiside kuldaväärt!

 

Avaneva taotlusvooru infopäev

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu avab taotlusvooru kohaliku arengu ühisstrateegia 2023-2027
meetmest 1.1 „Kogukondade areng“  ja meetmest 1.2 „Investeeringud elukeskkonna arenduseks, kultuuripärandi säilitamiseks ja kogukonnateenuste pakkumiseks“ toetuse taotlejatele.

Taotluste esitamine PRIA e-teenuse keskkonnas 1. -15.03.2024

Meemetest 1.1 ja 1.2 taotlemise info  

Esmaseks abiks kogukonnameetmetest taotlejale

Kiire ülevaade taotlemisest ja nõuetest: LEADER toetusvõimalused kogukondadele

Täpsem info: https://koostookogu.ee/taotlejale/

Oma piirkonna taotlejate nõustamisega tegelevad igapäevaselt LEADER kontori inimesed.
Kuid uue programmperioodi ning uute eriliste reeglite kehtima hakkamise valguses käivitas PRIA pilootprojektiga nõustamisteenuse. Kasutada saab seda teenust perioodil 19.veebr – 8.märts 2024. (ainult sellel lühikesel perioodil!). Teenuse saamiseks on vaja aeg ette broneerida, broneerimine on juba avatud.

Täpsem info: https://www.pria.ee/uudised/leader-toetuste-huvilised-saavad-voimaluse-kasutada-pria-uut-juhendamisteenust

 

Peagi avaneb uue perioodi esimene taotlusvoor

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu avab taotlusvooru kohaliku arengu ühisstrateegia 2023-2027
meetmest 1.1 „Kogukondade areng“  ja meetmest 1.2 „Investeeringud elukeskkonna arenduseks, kultuuripärandi säilitamiseks ja kogukonnateenuste pakkumiseks“ toetuse taotlejatele. 

Taotluste esitamine PRIA e-teenuse keskkonnas 1. -15.03.2024

Taotlejaks saab olla Türi vallas (v.a endises Käru vallas) ning endise Imavere valla piirkonnas tegutsev MTÜ, SA või KOV, kogukonnateenust arendava projekti puhul ka tegevuspiirkonnas tegutsev mikro- või väikeettevõtete määratlusele vastav äriühing ning füüsilisest isikust ettevõtja.

Toetatavad tegevused:

Meetmes 1.1 – ühistegevuste eluviimine, sh koolituste, seminaride, õppekäikude jmt kogukondi arendavate ühistegevuste, piirkondlike mainesündmuste ning piirkonna eripära tutvustavate või piirkonnaüleste suursündmuste korraldamine.

Meetmes 1.2 – Investeeringud materiaalsesse või immateriaalsesse varasse (nii ehitamine kui masinate-seadmete soetamine), sh elukeskkonna kaasajastamiseks ja atraktiivsuse tõstmiseks; vaba aja tegevuste ning enesearendusvõimaluste loomiseks ja täiendamiseks; kogukonna turvalisuse suurendamiseks; teemamuuseumite tegevuskeskkonna kaasajastamiseks; kultuuripärandi säilitamiseks ja tutvustamiseks, keskkonna- ja energiasäästlike lahenduste kasutusele võtmiseks jms.

Lisaks meetmes 1.2 – Investeeringud kogukonnateenuste ehk turutõrkega teenuste arendamiseks maapiirkondade elanikele.

Rahaliste vahendite jaotus 2024:

Meede 1.1 – eelarve 50 000 €, max toetussumma ühe projekti kohta 20 000 €;
Meede 1.2 – eelarve 142 523 €, max toetussumma ühe projekti kohta 60 000 €.

Info, konsultatsioonide kokkuleppimine ja nõustamine
tel 5332 3903 või koostoo@koostookogu.ee
tel 556 05230 või kristina@koostookogu.ee

Konsultatsioonid ja nõustamine LJKK kontoris  (Paide tn 6, Türi III korrus) eelneval kokkuleppel.

Veebruaris korraldame TAOTLEJATELE INFOPÄEVA. Kuupäev ja koht täpsustub peatselt.

Üldkoosolek kinnitas 2024 rakenduskava ning ühisprojekti esitamise

Taikse seltsimajas 7. detsembril 2023 toimunud üldkoosoleku päevakorras olnud mitmed olulised punktid said Koostöökogu liikmetelt üksmeelse heakskiidu. Kinnitati 2024. aasta rakenduskava (taotlusvoorude toimumise ajad, meetmete eelarved ning taotlemiseks vajalikku infot sisaldavad meetmelehed). Samuti kiideti heakas lõppeva programmperioodi viimase ühisprojekti “Kogukonna võimekus ja koostöö” ideekirjeldus ja eelarve.

2024 rakenduskava

Meetmeleht_MEEDE 1.1
Meetmeleht_MEEDE 1.2
Meetmeleht_MEEDE 2.1
Meetmeleht_MEEDE 2.2
Meetmeleht_MEEDE 3

Tööd alustas uus konsultant

Lõuna-Järvamaa koostöökogus alustas konsultandi ametikohal tööd Kristina Gudinas. Tema töö sisuks on Leader meetme rakendamise kaudu Lõuna-Järvamaa koostöökogu tegevuspiirkonna arendamine, peamisteks ülesanneteks projektitoetuse taotlejate ja maksetaotluse esitajate nõustamine ning Euroopa Sotsiaalfond+ meetme rakendamise korraldamine ja koordineerimine.

Piirkondliku Leader strateegia elluviimisega on Kristina varasemalt kokku puutunud mitme MTÜ Taikse Külaselts investeeringuprojekti elluviimise kaudu, tihedam ja sisukam koostöö Järvamaa Leader tegevusrühmadega sai aga alguse 2022.a kevadel, mil Järvamaast sai aastaks Eesti toidupiirkond ja Kristinast Järvamaa toidupiirkonna projektijuht. „Erinevate projektide kirjutamine, juhtimine ja aruandluse koostamine on minu elus ja minu „töölaual“ olnud juba enam kui 20 aastat. See kõik on andnud mulle suure kogemuse ja lisaks ka võimaluse suhelda erinevate MTÜ-de ja ettevõtetega“, iseloomustab oma kogemust Kristina ise.
Senine konsultant Ester Velliste jätkab Lõuna-Järvamaa koostöökogu tegevmeeskonnas raamatupidaja kohustes.

Pilkupüüdvad kujunduselemendid avalikus ruumis. Kokkuvõte Läti õppereisil osalenute muljetest ja tähelepanekutest

LEADER õppereis Sigulda, Ventspilsi ja Dobele linnade avaliku ruumi kujundusnäidetega tutvumise eesmärgil toimus 17.-19.augustil. Nimetatud linnadele lisaks külastati Raunas ühe perekonna rajatud suurt ja ilusat kollektsiooniaeda ning tutvuti Läti ühe suurima ja liigirikkaima dendroloogilise kollektsiooniga – Ledurga dendropargiga. Eraaedniku hobist alguse saanud ca 10 ha suuruse pargi hoolduse on praegusel ajal enda kanda võtnud kohalik omavalitsus. Õppereisi viimaseks külastusobjektiks oli suursugune Rundale loss oma uhke prantsuse aiaga.

Veidi pikemalt:

Fotod: https://koostookogu.ee/uldinfo/galeriid/

 

 

 

Ühisprojekti “Elujõuline kogukond” sündmused ROHEVESTIL

Suveseminar kutsub sel aastal Kirnasse

Nii nagu inimesel on unikaalne sõrmemuster, on meil kõigil ka täiesti erinevad mõtlemismustrid, mis arenevad välja lapsepõlves ja mõjutavad tervet meie edaspidist elu. Reeglina ei tulene meie mäluprobleemid mitte halvast või piiratud mälust, vaid hoopis üha pealiskaudsemast tähelepanuvõimest. Maailm on viimase paarikümne aasta jooksul infoga üleujutatud ja uputus aina kasvab. Ja selle sees peab inimene kuidagi ellu jääma, tervena püsima ning oma aju võimalikult mõistlikult kasutama.

Teemad, mida Tauri Tallermaa oma ettekandes käsitleb:

– kuidas aju ja mälu arenevad lapse- ja täiskasvanueas
– miks mälu vahest alt veab. 7 tüüpilisemat normaalse aju “viga”
– meeldejätmise protsessi kolm osa – tähelepanu, seoste loomine ja kordamine
– kuidas saada, hoida ja säilitada tähelepanu
– seoste loomine nõuab pingutust
– unustamine ja kordamine