Tööd alustas LEADER spetsialist

Käesoleva aasta 21. veebruar oli Lõuna-Järvamaa Koostöökogu jaoks tähtis päev. Meie väiksesse aga töökasse kollektiivi lisandus uus töötaja – LEADER spetsialisti ametis tööd alustanud Marianne Kersna. Marianne on noor ja tegus naine, kelle tugevuseks on juhtimise ja töö organiseerimise oskused, hea pingetaluvus, can-do suhtumine ning suur huvi uute asjade õppimise ja saadud teadmiste rakendamise vastu. Tema tööülesanneteks saavad olema nii Koostöökogu koostööprojektide elluviimisega seotud tegevuste korraldamine kui ka taotlejate projektide elluviimise jälgimine, pärast mõningast väljaõppeperioodi kindlasti juba ka taotlejate nõustamine ja kõik muud piirkonna arenduseks olulised tegevused.

Sama päeva pärastlõunal toimus Väätsa rahvamajas Lõuna-Järvamaa Koostöökogu üldkoosolek, kus selgus ühingu uue juhatuse koosseis. Juhatusse valiti ettevõtlusvaldkonna esindajatena Kalmer Keevend, Anu Zinovjev, Imre Heinsaar ja Reelika Marrandi, mittetulundussektori esindajatena Aina Lee, Anneli Siimussaar, Pipi-Liis Siemann, Tiina Lohur ja Koit Teder ning kohalike omavalituste esindajatena Triin Tippi ja Kati Nõlvak.

Soovime edu ja kordaminekuid neile kõigile!

LJKK üldkoosolek, kus valitakse ka uus juhatus

Esmaspäeval, 21.veebruaril kell 14.30 – 17.00 toimub Väätsa renoveeritud rahvamajas Lõuna-Järvamaa koosöökogu üldkoosolek, mille päevakorras on mitmed olulised küsimused – 2021. a majandusaasta aruande ning uue perioodi strateegia tegevuskava kinnitamine, aga ka järgmiseks kolmeks aastaks juhatuse valimine. Sellest tulenevalt on võimalikult paljude liikmete osavõtt vägagi oodatud ja vajalik.

Hea L-J Koostöökogu liige, palun anna oma osalemisest teada e-aadressil: koostoo@koostookogu.ee

Üldkoosoleku kutse ja päevakava

2021.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

LJKK strateegia koostamise tegevuskava

 

Talveseminari kokkuvõte ja ettekanded

Pärast kahe aastast vaheaega toimus 12.-13.jaanuaril Rakveres taaskord traditsiooniline Talveseminar. Sel korral oli seminari põhiteemaks „Roheline Eesti“ ning peaesinejaks koostööplatvormi Rohetiiger eestvedaja Teele Pehk . Järgnes ettekanne „Rohepöördest ja keskkonnasäästlikust elust Lahemaal“, selle tegi MTÜ Kolgaküla Seltsi esindaja Kaisa Linno ning lõpetuseks tutvustas Külli Eller (SA Järvamaa) Järvamaa rohelise sihtkoha kvaliteedimärgise saamiselugu. Teisel päeval toimus ringsõit MTÜ Partnerid tegevuspiirkonnas, täpsemalt Sõmerul. Külastasime väga põnevat Looduse ja tehnika maja, noortekeskust ning Sõmerul paiknevat Rakvere vallavalitsuse vallamaja. Põnev ja meeleolukas oli vallamajas esitatud ettekanne Rakvere valla elust ja ühistegemistest, eriti aga Lambafestivalist välja kasvanud Maaelu festivali korraldamisest.

Talveseminari-KAVA

Rohetiigri-ettekanne

Roheline-Lahemaa-ettekanne

Roheline-sihtkoht-esitlus

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu pakub tööd LEADER spetsialistile

Lõuna-Järvamaa koostöökogu kui piirkondlik arendusorganisatsioon, mille tegevus tugineb kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegiale, pakub tööd LEADER spetsialistile.

LEADER spetsialisti tööülesanneteks on:

 • toetada igakülgselt piirkonna arengustrateegia elluviimist;
 • aidata kaasa taotlusvoorude ettevalmistamisele;
 • nõustada taotlejaid projektitaotluste sisu- ja vormistamise küsimustes;
 • teostada projektitaotlusdokumentide tehnilist kontrolli;
 • kontrollida projektide maksetaotlusi ja koguda seireandmeid;
 • juhtida ja korraldada tegevusgrupi poolt algatatud LEADER projektide elluviimist;

LEADER spetsialistilt eeldame:

 • iseseisvust ja initsiatiivikust
 • täpsust, tähelepanelikkust ning õppimisvõimet
 • head koostöö- ja suhtlemisoskust
 • projektitöö kogemust;
 • head inglise keele oskust kõnes ja kirjas;
 • valmisolekut lähetusteks.

Pakume:

 • täis- või osakoormusega töökohta
 • huvitavat, väljakutseid pakkuvat ja mitmekülgset tööd
 • paindlikke töötingimusi
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda

Kandideerimiseks palume saata CV ning avaldus/motivatsioonikiri 20. jaanuariks 2022 aadressile koostoo@koostookogu.ee.
Info ja lisateave: LJKK tegevjuht Riina Trumm, tel +372 5332 3903.

2021. aasta taotlusvooru tulemused on selgunud

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu 2021. aasta ettevõtlusmeetmete taotlusvoor on lõppenud – kõik dokumendid ja taotlused on edastatud PRIAle. Meetmesse 2.1 „Tänapäevane ettevõtluskeskkond“ laekus lõppenud taotlusvoorus 19 ning Covid-19 taasterahastu meetmesse „Elujõulised ettevõtted“ 4 projektitaotlust. Kõik need jõudsid ka hindamisele.
5-liikmeline hindamiskomisjon lõpetas oma töö projektide paremusjärjestuste tekitamisega 2.detsembril. Koostöökogu juhatus kinnitas hindamiskomisjoni poolt esitatud paremusjärjestuse oma 9.detsembri koosolekul.

Kui taastekava meetmes jätkus raha kõigile taotlejatele, siis meetmes 2.1 oli konkurents väga suur, siin  küsiti toetust kokku peaaegu kaks korda suuremale summale kui meil jagada oli. Hea meel oli näha, et juba tuttavate taotlejate kõrval olid projektitaotlusi esitanud ka mitmed uued taotlejad. Hindamiskomisjon koosseisus Siiri Vene, Üllar Vahtramäe, Teele Kukk, Mati Hõbemägi ning Ruth Aarma tegi ära suure ja vastutusrikka töö, selgunud paremusjärjestusega jäid kõik hindajad üksmeelselt rahule. Muidugi oli kõigil kahju tõdeda, et eelarve summade mitte jagumise tõttu jäävad mitmed head projektid rahastusest ilma. Samas julgustame taotlejaid ikkagi uuesti proovima. Ettevõtluse toetamiseks plaanime uue taotlusvooru avada juba aprillis 2022.

Rahastusotsuse saanud projektid

Kesk-Eesti giidide arenguprogramm jõuab lõpusirgele

Laupäeval, 13. novembril toimus praktiline eksam kutsetunnistuse saamiseks neile Kesk-Eesti giidide arenguprogrammi läbinutele, kes valisid eksami sooritamiseks Lõuna-Järvamaa piirkonna. Eksamitulle asus seitse vaprat inimest – Tiina Auling, Piret Männilaan, Pille Paavo, Jaanus Roosileht, Ülo Ormus ja Merle Sokk Järvamaalt ning Pille Vanker Raplamaalt. Juba eelmisel päeval olid nad kõik edukalt sooritanud kirjaliku testi ning selgus, et ka praktiliseks eksamiks olid nad valmistunud piisavalt hästi. Päeva lõpuks tehti kokkuvõtteid, räägiti tähelepanekutest ning jagati häid nõuandeid. 5-liikmeline atesteerimiskomisjon koosseisus Ene Sarapuu, Tiiu Saarist, Sille Pudel, Piret Sihver ja Riina Trumm väljastas kõigile seitsmele eksami sooritanule Järvamaa giidi kutsetunnistuse, mis lubab neil töötada 5 aastat.
Juba 27.novembril toimub Raplamaal sarnane praktiline eksam kõigile neile tulevastele giididele, kes on otsustanud ennast proovile panna Raplamaa tundmises.

Koostöökogu üldkoosolek

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu üldkoosolek toimub esmaspäeval, 15.novembril kell 16-17 Türi kultuurikeskuse kino saalis.
Kuna muuhulgas ootab kinnitamist ka uue ühisprojekti ideekavand ja eelarve, on kõik liikmed oodatud osalema.

Üldkoosoleku kutse ja päevakava

 

Taotlusvoorud ja infopäev

 

Lõuna-Järvamaal avanevad taotlusvoorud piirkonna ettevõtluse toetamiseks

Õige pea, täpsemalt juba 20.oktoobril avab Lõuna-Järvamaa Koostöökogu oma piirkonna ettevõtluse toetamiseks uued taotlusvoorud. Sel korral pakume võimalust taotleda toetust Lõuna-Järvamaa kohaliku arengu strateegia COVID-19 taasterahastu meetmest “Elujõulised ettevõtted” ning meetmest 2.1 „Tänapäevane ettevõtluskeskkond“. Kui meede 2.1 on paljude taotlejate jaoks juba tuttav, siis taasterahastu meetmest taotlemine toimub veidi teistel tingimustel ning on mõeldud konkreetselt COVID 19-st tulenevate ettevõtlust puudutavate probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Samas juhime tähelepanu, et siit meetmest toetuse saamine ei ole seotud ettevõtte käibe mahu näitajatega, mis viimasel pooleteisel aastal teiste COVIDi toetusmeetmete puhul reeglina kohustuslik tingimus on olnud ning paljudele mikroettevõtjatele toetuse saamise võimatuks on teinud. Küll aga on taotlemise eeltingimuseks see, et taotleja peab olema tegutsenud vähemalt 12 kuud ning tasunud ka mingeid tööjõumakse. Lisaks ettevõtjatele võivad COVID-19 meetmesse taotlusi esitada ka ettevõtlusega tegelevad kodanikuühendused ja sihtasutused, meede 2.1 puhul isegi kohalikud omavalitsused, kuid üldine eesmärk peab ikkagi olema ettevõtluse arendamine.

COVID-19 taasterahastu meetme kaudu on meie piirkonnal jagamiseks 124 344 eurot, maksimaalne toetussumma ühe taotluse kohta 40 000 eurot ning taotlusi saab e-pria kaudu esitada käesoleva aasta 20.-27.oktoobrini. Meetme 2.1 eelarves on  sel aastal 178 629 eurot, maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta 65 000 eurot ning taotlusi saab e-pria kaudu esitada 20.-29.oktoobrini. Taotleja peab tegutsema Türi valla (v.a endise Käru valla) või endise Imavere valla piirkonnas.

Infopäev taotlejatele toimub Türil Vaksali kohviku saalis 5.oktoobril algusega kell 16. Koostöökogu töötajad tegelevad taotlejate nõustamisega igapäevaselt, kokku saab leppida ka  personaalse konsultatsiooni aega: mob 5332 3903 ning e-mail: koostoo@koostookogu.ee (tegevjuht Riina Trumm) või mob 5305 9978 ning e-mail: konsutant@koostookogu.ee (konsultant Ester Velliste). Juhendmaterjalid ja taotlusvormid on leitavad meie kodulehelt www.koostookogu.ee/Taotlejale.

Kohalikele kogukondadele ning elukeskkonnale suunatud taotlusvooru plaanime avada 2022. aasta esimeses pooles, tõenäoliselt juba veebruaris-märtsis.