2021. aasta taotlusvooru tulemused on selgunud

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu 2021. aasta ettevõtlusmeetmete taotlusvoor on lõppenud – kõik dokumendid ja taotlused on edastatud PRIAle. Meetmesse 2.1 „Tänapäevane ettevõtluskeskkond“ laekus lõppenud taotlusvoorus 19 ning Covid-19 taasterahastu meetmesse „Elujõulised ettevõtted“ 4 projektitaotlust. Kõik need jõudsid ka hindamisele.
5-liikmeline hindamiskomisjon lõpetas oma töö projektide paremusjärjestuste tekitamisega 2.detsembril. Koostöökogu juhatus kinnitas hindamiskomisjoni poolt esitatud paremusjärjestuse oma 9.detsembri koosolekul.

Kui taastekava meetmes jätkus raha kõigile taotlejatele, siis meetmes 2.1 oli konkurents väga suur, siin  küsiti toetust kokku peaaegu kaks korda suuremale summale kui meil jagada oli. Hea meel oli näha, et juba tuttavate taotlejate kõrval olid projektitaotlusi esitanud ka mitmed uued taotlejad. Hindamiskomisjon koosseisus Siiri Vene, Üllar Vahtramäe, Teele Kukk, Mati Hõbemägi ning Ruth Aarma tegi ära suure ja vastutusrikka töö, selgunud paremusjärjestusega jäid kõik hindajad üksmeelselt rahule. Muidugi oli kõigil kahju tõdeda, et eelarve summade mitte jagumise tõttu jäävad mitmed head projektid rahastusest ilma. Samas julgustame taotlejaid ikkagi uuesti proovima. Ettevõtluse toetamiseks plaanime uue taotlusvooru avada juba aprillis 2022.

Rahastusotsuse saanud projektid

Kesk-Eesti giidide arenguprogramm jõuab lõpusirgele

Laupäeval, 13. novembril toimus praktiline eksam kutsetunnistuse saamiseks neile Kesk-Eesti giidide arenguprogrammi läbinutele, kes valisid eksami sooritamiseks Lõuna-Järvamaa piirkonna. Eksamitulle asus seitse vaprat inimest – Tiina Auling, Piret Männilaan, Pille Paavo, Jaanus Roosileht, Ülo Ormus ja Merle Sokk Järvamaalt ning Pille Vanker Raplamaalt. Juba eelmisel päeval olid nad kõik edukalt sooritanud kirjaliku testi ning selgus, et ka praktiliseks eksamiks olid nad valmistunud piisavalt hästi. Päeva lõpuks tehti kokkuvõtteid, räägiti tähelepanekutest ning jagati häid nõuandeid. 5-liikmeline atesteerimiskomisjon koosseisus Ene Sarapuu, Tiiu Saarist, Sille Pudel, Piret Sihver ja Riina Trumm väljastas kõigile seitsmele eksami sooritanule Järvamaa giidi kutsetunnistuse, mis lubab neil töötada 5 aastat.
Juba 27.novembril toimub Raplamaal sarnane praktiline eksam kõigile neile tulevastele giididele, kes on otsustanud ennast proovile panna Raplamaa tundmises.

Koostöökogu üldkoosolek

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu üldkoosolek toimub esmaspäeval, 15.novembril kell 16-17 Türi kultuurikeskuse kino saalis.
Kuna muuhulgas ootab kinnitamist ka uue ühisprojekti ideekavand ja eelarve, on kõik liikmed oodatud osalema.

Üldkoosoleku kutse ja päevakava

 

Taotlusvoorud ja infopäev

 

Lõuna-Järvamaal avanevad taotlusvoorud piirkonna ettevõtluse toetamiseks

Õige pea, täpsemalt juba 20.oktoobril avab Lõuna-Järvamaa Koostöökogu oma piirkonna ettevõtluse toetamiseks uued taotlusvoorud. Sel korral pakume võimalust taotleda toetust Lõuna-Järvamaa kohaliku arengu strateegia COVID-19 taasterahastu meetmest “Elujõulised ettevõtted” ning meetmest 2.1 „Tänapäevane ettevõtluskeskkond“. Kui meede 2.1 on paljude taotlejate jaoks juba tuttav, siis taasterahastu meetmest taotlemine toimub veidi teistel tingimustel ning on mõeldud konkreetselt COVID 19-st tulenevate ettevõtlust puudutavate probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Samas juhime tähelepanu, et siit meetmest toetuse saamine ei ole seotud ettevõtte käibe mahu näitajatega, mis viimasel pooleteisel aastal teiste COVIDi toetusmeetmete puhul reeglina kohustuslik tingimus on olnud ning paljudele mikroettevõtjatele toetuse saamise võimatuks on teinud. Küll aga on taotlemise eeltingimuseks see, et taotleja peab olema tegutsenud vähemalt 12 kuud ning tasunud ka mingeid tööjõumakse. Lisaks ettevõtjatele võivad COVID-19 meetmesse taotlusi esitada ka ettevõtlusega tegelevad kodanikuühendused ja sihtasutused, meede 2.1 puhul isegi kohalikud omavalitsused, kuid üldine eesmärk peab ikkagi olema ettevõtluse arendamine.

COVID-19 taasterahastu meetme kaudu on meie piirkonnal jagamiseks 124 344 eurot, maksimaalne toetussumma ühe taotluse kohta 40 000 eurot ning taotlusi saab e-pria kaudu esitada käesoleva aasta 20.-27.oktoobrini. Meetme 2.1 eelarves on  sel aastal 178 629 eurot, maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta 65 000 eurot ning taotlusi saab e-pria kaudu esitada 20.-29.oktoobrini. Taotleja peab tegutsema Türi valla (v.a endise Käru valla) või endise Imavere valla piirkonnas.

Infopäev taotlejatele toimub Türil Vaksali kohviku saalis 5.oktoobril algusega kell 16. Koostöökogu töötajad tegelevad taotlejate nõustamisega igapäevaselt, kokku saab leppida ka  personaalse konsultatsiooni aega: mob 5332 3903 ning e-mail: koostoo@koostookogu.ee (tegevjuht Riina Trumm) või mob 5305 9978 ning e-mail: konsutant@koostookogu.ee (konsultant Ester Velliste). Juhendmaterjalid ja taotlusvormid on leitavad meie kodulehelt www.koostookogu.ee/Taotlejale.

Kohalikele kogukondadele ning elukeskkonnale suunatud taotlusvooru plaanime avada 2022. aasta esimeses pooles, tõenäoliselt juba veebruaris-märtsis.

Selgunud on L-J Koostöökogu 2021. a taotlusvoorude ajad ja tingimused

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatus kinnitas 24.aug koosolekul 2021.a rakenduskava muudatused, milleks andis põhjust Maaeluministeeriumi poolt aastateks 2021-2022 üleminekuperioodi kehtestamine, LEADER määruse muutmine ning täiendavate eelarveliste vahendite eraldamine. Tegevusgrupi jaoks oli lisarahade saamise eelduseks tegevuspiirkonna arengustrateegia muutmine ehk strateegia täiendamine 2021. ja 2022. aasta osaga. Meie poolt kavandatud strateegia muudatused kiitis heaks Koostöökogu üldkoosolek käesoleva aasta juunis, nüüdseks on need heaks kiitnud ka ministeerium.

Vastavalt rakenduskavale avame 2021. aasta oktoobri II pooles korraga kaks taotlusvooru – taotlemiseks COVID-19 taasterahastu meetmest „Elujõulised ettevõtted“ ning meetmest 2.1 „Tänapäevane ettevõtluskeskkond“. Rahalisi vahendeid on neis meetmetes sel aastal jagamiseks vastavalt 124 344 eurot ning 178 629 eurot.

Taasterahastu meede on mõeldud ainult koroonaviiruse tõttu kannatada saanud ettevõtetele, sh ka ettevõtlusega tegelevatele MTÜdele, meede 2.1 kõigile ettevõtetele ja ettevõtjatele. Elukeskkonna ning kogukonna meetmete taotlusvooru avame plaanide kohaselt 2022. aasta alguses, loodetavasti juba veebruaris.

Taotluste ettevalmistuseks on Koostöökogu kodulehel (Taotlejale alajaotuses) avaldatud kogu täpsem info – uuendatud strateegia, täiendatud LEADER määrus ning selle seletuskiri, uuendatud taotlusvormid ja ka taotluste menetlemise kord. Kõigil huvilistel soovitame endast märku anda ning konsultatsiooniks ühendust võtta Koostöökogu meiliaadressidel koostoo@koostookogu.ee või konsultant@koostookogu.ee.

Koostöökogu juhatus käis õppereisil

Augusti viimasel nädalal sai teoks Koostöökogu juhatuse poolt juba ammugi kavasse võetud õppereis Lääne-Virumaale. Kahe päeva jagu külastusobjekte valis välja ning õppereisi kava pani kokku seda piirkonda kõige paremini tundev inimene – MTÜ Arenduskoda tegevjuht Heiki Vuntus. Suur aitäh talle, meie juhatuse liikmete hinnangul oli programm suurepärane ning saadud muljed väga-väga head ja inspireerivad. Üheskoos veedeti kaks pikka ja sisutihedat päeva, külastati väga erinevaid ettevõtteid, tutvuti nii ettevõtluse investeeringute kui ka kogukondlike algatustega. Heade näidetena saab välja tuua kasvõi Leesi poodi, Hara sadamat, Veinivillat, Tapa rattaparki, Kolgaküla rahvamaja Ökokullerit või ka Moe mõisa. Igal pool olid meid vastu võtmas rõõmsad, lahked ja särasilmsed inimesed, oma ala tõelised tegijad. Koosoldud aeg ning saadud kogemused lõid soodsa pinnase ka meie inimeste ühisteks aruteludeks, tekkisid mitmedki põnevad projektiideed meie piirkonna arenduseks. Kas neist mõni ka töösse jõuab näitab loodetavasti juba lähiaeg.

Eakatele korraldati ühiskülastused Järvamaa taludesse

Avatud talude päeva nädalavahetusel, 24. ja 25. juulil, korraldas Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tasuta bussireisid Järvamaa taludesse. Sihtgrupiks olid Lõuna-Järvamaa eakamad inimesed, kuna tavakülastajateks on neil päevadel pered, kes liiguvad nagunii omal käel ringi autodega. Üheskoos väikese bussiga ringisõitmine andis paremad võimalused aga ka üksikutele eakamatele inimestele.  Mõlemal päeval külastati nelja talu, kusjuures erinevate päevade programm oli erinev. Grupijuhina ja giidina sõitis mõlemad reisid kaasa kohalik giid Ülo Ormus.

Laupäeval, 24. juulil külastati üheskoos Käru muuseumi Kärus, Hellade Kolumatside SPA talu Kolu külas, Kaljusaare talu Öötla külas ning Hobukooli parki Koordi külas. Pühapäeval, 25. juulil sõidutas buss huvilised Kitse talusse Sagevere külas, RenTer aeda Imaveres, Mäeotsa hobitallu Vaali külas ning Käänu tallu Päinurme külas. Osalemisrõõmu pakuti kokku 20-le inimesele.

 

29.juulil külastas võrgustik Lõuna-Järvamaa mõisaid

Kesk-Eesti mõisate arenguprogrammi ringsõidul osalesid sel korral 12 mõisa esindajad – mõnest üks, mõnest 2-3 inimest. Üheskoos tutvuti nelja Lõuna-Järvamaa mõisaga – Kirna, Tori, Kabala ja Laupa mõisaga, üle vaadati aga ka Eistvere mõisa varemed ning sealne renoveeritud mõisaait.
Nagu Raplamaal, nii oli seegi päev sisutihe ning täis põnevaid avastusi. Mitmes mõisas jäi külastusaeg liigagi lühikeseks, sest tutvustamist ja uudistamist oli palju. Kuulati fakte külastatud mõisate ajaloost ning neile osaks saanud saatusest, tutvuti renoveerimistöödega, avastati huvitavaid materjale ning põnevaid kujunduselemente. Järgmine ringsõit on plaanis juba 12.augustil ning siis on huviorbiidis Põhja-Järvamaa mõisad.

Türi Perefestival 2021

Türi vald korraldab Türi Noortekeskuse eestvedamisel ja paljude asutuste ning ühingute koostöös 24. juulil 2021 üle-eestilise koguperefestivali.

Osalemisvõimalusi ja avastamisrõõmu jagub igas vanuses pereliikmetele ning tegevusi toimub nii maapinnal, õhus kui ka vees.

Tasub kaema tulla!

Perefestival TV