Peagi avaneb uue perioodi esimene taotlusvoor

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu avab taotlusvooru kohaliku arengu ühisstrateegia 2023-2027
meetmest 1.1 „Kogukondade areng“  ja meetmest 1.2 „Investeeringud elukeskkonna arenduseks, kultuuripärandi säilitamiseks ja kogukonnateenuste pakkumiseks“ toetuse taotlejatele. 

Taotluste esitamine PRIA e-teenuse keskkonnas 1. -15.03.2024

Taotlejaks saab olla Türi vallas (v.a endises Käru vallas) ning endise Imavere valla piirkonnas tegutsev MTÜ, SA või KOV, kogukonnateenust arendava projekti puhul ka tegevuspiirkonnas tegutsev mikro- või väikeettevõtete määratlusele vastav äriühing ning füüsilisest isikust ettevõtja.

Toetatavad tegevused:

Meetmes 1.1 – ühistegevuste eluviimine, sh koolituste, seminaride, õppekäikude jmt kogukondi arendavate ühistegevuste, piirkondlike mainesündmuste ning piirkonna eripära tutvustavate või piirkonnaüleste suursündmuste korraldamine.

Meetmes 1.2 – Investeeringud materiaalsesse või immateriaalsesse varasse (nii ehitamine kui masinate-seadmete soetamine), sh elukeskkonna kaasajastamiseks ja atraktiivsuse tõstmiseks; vaba aja tegevuste ning enesearendusvõimaluste loomiseks ja täiendamiseks; kogukonna turvalisuse suurendamiseks; teemamuuseumite tegevuskeskkonna kaasajastamiseks; kultuuripärandi säilitamiseks ja tutvustamiseks, keskkonna- ja energiasäästlike lahenduste kasutusele võtmiseks jms.

Lisaks meetmes 1.2 – Investeeringud kogukonnateenuste ehk turutõrkega teenuste arendamiseks maapiirkondade elanikele.

Rahaliste vahendite jaotus 2024:

Meede 1.1 – eelarve 50 000 €, max toetussumma ühe projekti kohta 20 000 €;
Meede 1.2 – eelarve 142 523 €, max toetussumma ühe projekti kohta 60 000 €.

Info, konsultatsioonide kokkuleppimine ja nõustamine
tel 5332 3903 või koostoo@koostookogu.ee
tel 556 05230 või kristina@koostookogu.ee

Konsultatsioonid ja nõustamine LJKK kontoris  (Paide tn 6, Türi III korrus) eelneval kokkuleppel.

Veebruaris korraldame TAOTLEJATELE INFOPÄEVA. Kuupäev ja koht täpsustub peatselt.