MTÜ LÕUNA-JÄRVAMAA KOOSTÖÖKOGU TEGEVUSPIIRKONNA KOGUKONNA JUHITUD KOHALIKU ARENGU STRATEEGIA 2015-2023

Muudatustega strateegia_2015-2023, kinnitatud 16.06.2021

Lisa 1

Türi, Imavere ja Väätsa valla sotsiaalmajanduslik analüüs

Loe siit!

Lisa 2

Eelmiste strateegiliste eemärkide täitmine ja saavutatud tulemused

Loe siit

Lisa 3

Lõuna-Järvamaa piirkonna arengutegurite kokkuvõte ja poliitika soovitused

Loe siit

Lisa 4

Lõuna-Järvamaa ettevõtete järgmise 2-5 aasta toojõuvajadus

Loe siit

Strateegiat ettevalmistavad materjalid:

Loe 09. aprillil 2015 Metsajõe Puhkemajas toimunud strateegia seminari kokkuvõtet.

Strateegia_kokkuvote_Metsajoe_seminarist

Lõuna-Järvamaa arengustrateegia 2014-2020 koostamiseks korraldati kahepäevane strateegia seminar Pärnus piirkonna eripärade kaardistamiseks, SWOT analüüsi koostamiseks, SWOT analüüsi järelduste tegemiseks ning strateegiliste eesmärkide seadmiseks ja uuenduslike ideede leidmiseks tegevuspiirkonna arendamisel.
Loe 06.-07. november 2014 Pärnus toimunud strateegia seminari kokkuvõtet.

Strateegia kokkuvote Pärnu seminarist

Lõuna-Järvamaa arengustrateegia 2014-2020 koostamiseks viidi läbi Lõuna-Järvamaa ettevõtete järgmise 2-5 aasta tööjõuvajaduse uuring MTÜ Teo Koda poolt.
Loe tegevuspiirkonna tööjõuvajaduse uuringu kokkuvõtet.

Strateegia_EV_toojouvajaduseuuring

Lõuna-Järvamaa arengustrateegia 2014-2020 koostamiseks viidi läbi tegevuspiirkonna elamufondi kaardistus MTÜ Teo Koda poolt.
Loe piirkonna elamufondi kaardistuse kokkuvõtet.

Strateegia_EV_elamufondikaardistus

Lõuna-Järvamaa arengustrateegia 2014-2020 koostamiseks viidi oktoobris 2014 läbi 5 külakoosolekut: Imaveres, Oisus, Türil, Kabalas ja Väätsal.
Külakoosolekutel osales kokku 88 tegevuspiirkonna elanikku. Loe külakoosolekutest koostatud kokkuvõtet.

Strateegia_kokkuvote_kylakoosolekutest

Lõuna-Järvamaa arengustrateegia 2014-2020 koostamiseks viidi aprillist kuni oktoobrini 2014 läbi tegevuspiirkonna elanike küsitlus.
Küsitlusele vastas kokku 330 tegevuspiirkonna elanikku. Loe elanikkonna küsitlusest koostatud kokkuvõtet.

Strateegia küsitluse kokkuvõte Strateegia_kysitluse_kokkuvote

Strateegia küsitlus Strateegia_kysitlus

Strateegia küsimuste vastused Strateegia_kysimustevastused

LJKK strateegia küsitlus LJKK_strateegia_kysitlus