Lõuna-Järvamaa koostöökogu avab peagi LEADER toetuse maaelu meetmed

Käesolevast aastast aktiviseerub oluliselt LEADER tegevusgruppide tegevus, läheneb kauaoodatud toetuste taotlemise aeg. Seetõttu on igati asjakohane meelde tuletada nii taotlemise võimalusi kui ka nõudeid, millega taotlejad peaksid kindlasti arvestama. Vastavalt Lõuna-Järvamaa tegevuspiirkonna kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegiale on Imavere, Türi ja Väätsa valda hõlmava piirkonna arenguprioriteetideks aastatel 2015-2020 kogukondade elujõulisuse säilitamine ja suurendamine ning majanduse mitmekesistamine ja ettevõtete konkurentsi kasv. Selleks plaanib Koostöökogu avada kaks taotlusvooru juba käesoleva aasta esimeses pooles – märtsis kahele maaelu- ehk kogukonnameetmele ning maikuus kahele ettevõtlusmeetmele.

Lisaks käesolevale teavitusartiklile korraldatakse Imavere, Türi ja Väätsa vallas alates jaanuari viimasest nädalast LEADER info- ja nõustamispäevi kõigile meetmetest 1.1 ja 1.2 taotlejatele. Ettevõtlusmeetmetest taotlejatele toimuvad infopäevad enne nende meetmete avanemist märtsi lõpus või aprilli alguses.

Meetmesse 1.1 „Tegusad inimesed ja elujõuline kogukond“ oodatakse eeskätt piirkondlike maineürituste korraldamist, huvitegevuse- ja eneseteostusvõimaluste laiendamist ning kohaliku kultuuripärandi säilitamist ja eksponeerimist toetavaid projekte. Eelistatud on kogukonnaalgatuslikud või noortele suunatud projektid, mis toetavad inimeste arendamist, koostöövõrgustike tekkimist või nende töö aktiviseerimist. Toetuse saajateks on selles meetmes Lõuna-Järvamaa piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalike omavalitsuste üksused, samuti meie piirkonna riigimuuseum – Eesti Piimandusmuuseum. Toetuse määr on kuni 90% projekti abikõlblikest kuludest ning toetussumma ühe projekti kohta 1000-9999 eurot, ühisprojektide puhul kuni 30000 eurot. Siinkohal juhingi tähelepanu LEADER määrusega kehtestatud nõudele, et kõiki nn pehmeid tegevusi sisaldavaid projekte saab esitada vaid ühisprojektidena, kus partneriteks on vähemalt kaks juriidilist isikut, kes on sõlminud koostööleppe ja koostanud 2-4 aastase tegevuskava.

Meetmesse 1.2 „Atraktiivne elukeskkond ja kogukonnateenused“ oodatakse projekte, mille eesmärgiks on peresõbraliku elukeskkonna loomine ja eluks vajalike teenuste kättesaadavuse suurendamine. Eelistatud on noortele suunatud tegevused ning elanikkonna arendamist või kohalike ressursside kasutamist soodustavad projektid. Uute külamajade rajamist ei toetata ning kogukonnateenus peab lähtuma konkreetse kogukonna vajadustest. Sellest meetmest toetuse saajateks on mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalike omavalitsuste üksused ja Eesti Piimandusmuuseum, aga ka piirkonna mikro- ja väikeettevõtted ning füüsilisest isikust ettevõtjad. Toetussumma ühe projekti kohta on 2000-60000 eurot, toetusmäär ettevõtjatele kuni 60%, teistele kuni 90% projekti abikõlblikest kuludest. Juhul kui uus kogukonnateenus on heaks kiidetud Koostöökogu üldkoosoleku otsusega või kui projekt toetab Internetiühenduse juurdepääsuvõrkude rajamist, on ka ettevõtja toetusprotsendiks 90.

Nagu eespool öeldud avatakse ettevõtlusmeetmete taotlusvoor käesoleva aasta maikuus ning infopäevad tulevad nende kohta eraldi. Siinkohal aga veidike eelinfot ka neist meetmetest taotlemise kohta. Meetmesse 2.1 „Tänapäevane ettevõtluskeskkond“ kavandatavad projektid peaksid toetama uute töökohtade loomist, töökeskkonna parendamist, ettevõtete arenguks vajalike masinate ja seadmete soetamist, keskkonnasäästlike lahenduste kasutuselevõtmist jms. Projekteerimist rahastatakse ainult koos ehitusega ning planeeritav investeering peab olema jätkusuutlik ilma järgneva toetuseta. Toetuse saajateks on vähemalt 6 kuud tegutsenud mikro- ja väikeettevõtete määratlusele vastavad ettevõtted ja ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalike omavalitsuste üksused. Toetuse määr on kõigile kuni 60% projekti abikõlblikest kuludest ning toetussummad jäävad vahemikku 1000-65000 eurot.

Meetmest 2.2 „Kohalikud tooted ja turundus“ oodatakse taotlema taotlejaid, kelle projektid on suunatud uudsete toodete ja teenuste väljatöötamisele, nišiturismi arendamisele, kohaliku tooraine väärindamisele, ühisturunduslike tegevuste korraldamisele, töötajate koolitamisele, kursuste- ja õppereiside korraldamisele jne. Võimalikud toetussummad on selles meetmes 1000-30000 eurot, projektitoetuse määr äriettevõtetel kuni 60%, teistel taotlejatel kuni 90% abikõlblikest kuludest, kui kavandatud tegevused ei ole suunatud ettevõtluse arendamiseks. Oluline on tähele panna LEADER nõudeid, et koolitusalaseid tegevusi sisaldavates projektides peavad kasusaajateks olema juriidilised isikud, mitte üksikisikud ega kogukond, ning teiste nn pehmete tegevuste puhul on abikõlblikud taaskord ainult ühisprojektid.

Taotlusvoorude kuupäevad kinnitatakse juhatuse otsusega. Märtsi alguses avatava taotlusvooru täpsed kuupäevad selguvad juba veebruari esimesel nädalal, teavitusreklaamid avaldatakse kohaliku tegevusgrupi veebilehel www.koostookogu.ee ning kohalike omavalitsuste kodulehtedel. Koostöökogu kodulehel saab täpsemalt tutvuda tegevuspiirkonna strateegiaga, teavitusreklaamiga samaaegselt avaldatakse seal ka kõik taotlemist ning projektide hindamist reguleerivad dokumendid ja vormid.

Riina Trumm
LJKK tegevjuht
5332 3903