Lõuna-Järvamaa Koostöökogu koostab strateegiat aastateks 2014-2020

Oleme alustanud strateegia koostamise protsessiga 2014.a. kevadel. Tänaseks on koostatud sotsiaalmajanduslik analüüs, tehtud kokkuvõtted lõppenud perioodi strateegia elluviimisest ning läbi viidud küsitlus tegevuspiirkonna elanike seas, et saada teada, mis on kodukohas hästi, mis halvasti ning millest puudust tuntakse. Oktoobris toimusid külakoosolekud Väätsal, Türil, Oisus, Kabalas ja Imaveres. Külakoosolekuid juhtis Artur Talvik. Külakoosolekutel arutleti järgmistel teemadel: mille poolest erineb minu kogukond naaberkogukondadest, missuguseid kogukonnateenuseid oleks vaja piirkonnas arendada, missugune ettevõtlus aitaks piirkonda töökohtasid luua ning missugused pehmed tegevused annaksid tõuke piirkonna arengule. Arutleti, mis on hästi, mis halvast ning mis vajab arendamist. Toimusid väga asjalikud arutelud.
06.-07. novembril toimub 2-päevane strateegia seminar, kus võetakse kõik materjalid kokku ning töötatakse välja tegevuspiirkonna arenguprioriteedid ning rahastamisele kuuluvad meetmed. Esmase strateegia tööversiooni soovib Lõuna-Järvamaa Koostöökogu esitada Põllumajandusministeeriumile novembri kuu jooksul tagasiside saamiseks ning paranduste-täienduste tegemiseks